SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

Občina Vrhnika začenja s pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 6), katerih predmet bodo spremembe in dopolnitve vseh sestavnih delov OPN: tako strateškega dela kot tudi izvedbenega dela OPN, grafičnega dela (namenska raba prostora, način urejanja) in besedilnega dela (prostorski izvedbeni pogoji, usmeritve za pripravo OPPN).


Tudi naša krajevna skupnost bo podala svoje razvojne potrebe iz naslednjih področij:

 • družbene dejavnosti (šola, vrtec),
 • oskrbne in storitvene dejavnosti (trgovine ipd.),
 • kultura (kulturni domovi ipd.),
 • šport in rekreacija (športna igrišča, otroška igrišča, rekreacijske površine),
 • turizem,
 • cestno omrežje (nove cestne povezave),
 • kolesarsko omrežje,
 • mirujoči promet (parkirišča, kolesarnice),
 • ravnanje z odpadki,
 • pokopališča,
 • drugo.

V kolikor imate predlog za dopolnitev ali spremembo občinskega prostorskega načrta naše občine, nam ga pošljite do torka, dne 4. 4. 2023. Vaše cenjene predloge nam posredujte preko spletnega obrazca.