23. 5. 2017 – Podatki o preseženih vrednostih atrazina in flufenaceta v Tojnici in Ljubljanici

ARSO je 23. 5. na svoji spletni strani objavil analizo prisotnih pesticidov v Tojnici in Ljubljanici:

Kvalitativna identifikacija organskih spojin vzorcev potoka Tojnica in Ljubljanice (16. 5. 2017) je pokazala tudi prisotnost pesticidov atrazina, propazina in flufenaceta. Zato je Agencija RS za okolje odredila še kvantitativno analizo prisotnih pesticidov na vseh štirih mestih vzorčenja, in sicer:

– Tojnica pri gasilnem domu v Sinji Gorici (ničelno stanje, brez vpliva nevarnih snovi, ki so bile posledica požara),
– Tojnica pri obratu Kemisa in
– Tojnica pred izlivom v Ljubljanico na lokaciji Pot na Tojnice 39
– Ljubljanica, približno 200 m pod izlivom Tojnice.

Rezultati kažejo na izjemno onesnaženost s pesticidi. V potoku Tojnica je bila na vzorčnem mestu pri Kemisu izmerjena koncentracija 87 mikrogramov atrazina na liter in 31 mikrogramov flufenaceta na liter.

Na vzorčnem mestu Tojnica, Pot na Tojnice so bile koncentracije še višje, in sicer 350 mikrogramov na liter atrazina ter 110 mikrogramov na liter flufenaceta.

Največja dovoljena koncentracija atrazina v površinski vodi je 2 mikrograma na liter in je bila presežena tudi na merilnem mestu Ljubljanica, približno 200m dolvodno od izliva Tojnica.

Poleg navedenih so bili v vzorcih Tojnice kvantificirani še sledeči pesticidi: propazin, simazin, desetil-atrazin, dimetenamid, N,N-dietil-m-toluamid in terbutilazin. V Ljubljanici pa so bili določeni atrazin, flufenacet, propazin in simazin.

Pripete datoteke: